Kategórie
Nezaradené

7.11.2021 Rovnost pohlaví: minulost, přítomnost a budoucnost. Speciální živý darshan SPH.

Nithyananda satsang 7.11.2021

Rovnost pohlaví: minulost, přítomnost a budoucnost. Speciální živý darshan SPH.

SPH Nithyananda Paramashivam, vládce suverénního státu SHRIKAILASA, bude hovořit o hlubším tématu ROVNOSTI POHLAVÍ: MINULOSTI, PŘÍTOMNOSTI A BUDOUCNOSTI pro Kailasu v Los Angeles v USA u příležitosti 14. výročí jejího založení.

KAILASA v Los Angeles v USA, slaví své 14. výročí, kdy si připomíná řadu humanitárních služeb a příspěvků, které jejím prostřednictvím SPH poskytuje lidstvu. Probíhají velkolepé oslavy včetně speciálních rituálů, obřadů puja, abishekam a speciálního mezináboženského think-tanku (debaty odborníků z různých oblastí) s váženými hosty o rovnosti pohlaví, její minulosti, současnosti a budoucnosti.

Shaktipada a shaktinipada s živým darshanem nejvyššího představitele hinduismu (SPH), Jagatguru Mahasannidhanam (JGM), Jeho Božské svatosti (HDH) Bhagavana Nithyanandy Paramashivam.

U příležitosti 14. výročí Kailasy v Los Angeles připomněl SPH s hlubokou vděčností a požehnáním zprávu o uznání – certifikát uznání od p. Billa Ruha, dočasného primátora města Montclair v Kalifornii. Primátor vzpomínal, jak byl osobně svědkem toho, jak Kailasu v Los Angeles před 14 lety SPH inauguroval.

Satsang: SPH uvítal a požehnal váženým hostům, Sarvajnapeetha Karthas, Yajamans, manifestátorům, ambasadorům Kailasy, ministrům, diplomatům a občanům přítomným v tomto okamžiku ve 150 zemích.

· Ať je mé požehnání, úcta a milost a požehnání Paramashivy s vámi všemi.

· Poselství Paramashivy u dnešní příležitosti 14. výročí Kailasa Nithyananda hinduistického chrámu na jeho současném místě v Montclair a oslav Deepavali.

· Kéž se vše příznivé a dobré děje každému a celému světu.

· Dříve jsme měli náš chrám v Duarte. Před 14 lety jsme ho přesunuli z Duarte v Claremontu do Montclair!

· Nejdříve ze všeho chci poděkovat panu Billovi Ruhovi, dočasnému primátorovi města Montclair. Byl zvolen do městské rady v listopadu 1998, je členem v několika radách a aktivně se zapojuje do aktivit města včetně vzdělání a služby lidem, veřejné politiky a vládních záležitostí. Pane Bille Ruhu, děkuji, že jste tady a zastupujete celé město. Jak jste řekl, Montclair je Váš domov! Děkuji, že nás tam 14 let hostíte. Nepřetržitě celých 14 let je to tak sladká cesta!

· Kailasa také sjednocuje všechny národy po celém světě pro různé humanitární projekty. Pro chrám v Montclair a pro projekt Spojených národů Kailasy je ústředím západní polokoule Kailasa v Los Angeles v USA. Bůh žehnej Americe! Je tak krásné, že vás tu máme. Těším se, že budeme společně pokračovat na naší cestě, dělat více dobrého pro svět, dělat z něj lepší místo a sloužit celé Americe. Děkuji, pane Bille Ruhu. Děkuji za Vaše uznání.

· Každého významného člověka, který tu je, vítám. Kailasa je poctěna přítomností každého z vás.

· Další je G. Anthony Hylton, CD, člen parlamentu. Pracuje jako člen parlamentu pro západní St. Andrew, Jamajku a v současné době je zároveň i lídr opozice a stínový ministr průmyslu, investic a globální logistiky. Pane Anthony Hyltone, děkuji, že jste tady. Upřímně si vážím Vaší přítomnosti tady coby významné osoby a hosta.

· Další je pan Ashok Desai, filantrop, podnikatel a majitel jainistického centra. Mnoho desítek let byl součástí vylepšování jainistických a hinduistických komunit v jižní Kalifornii a USA. Coby zapálený stoupenec a oddaný Jeho božské svatosti se účastnil Kumbh Mely v USA a mnoha konferencí coby člen chrámu. Ashoku Desai Ji, děkuji Vám.

· Další je pan Amrit Bhandari, podnikatel a filantrop. Několik desítek let je úspěšným lídrem několika jainistických a hinduistických událostí a aktivit v oblasti jižní Kalifornie. Je velmi zapáleným stoupencem Swamijiho a účastnil se mnoha akcí pořádaných chrámem. Děkuji Vám, Amrit Bhandari, že tu jste.

· Shri Rashmi Shah: podnikatel, filantrop, propagátor různých akcí v jižní Kalifornii. Zanícený stoupenec Jeho božské svatosti, který organizuje různé události, aby sblížil komunity, podporuje vzdělávací instituce v Indii a pomohl zorganizovat a sám se účastnil oslav Kumbh Mela zde v USA spolu s naším chrámem. Děkuji, že tu jste. Upřímně Vás vítám.

· Další členové panelu, kteří tu dnes jsou: Randy Dobbs, ředitel asociace studií Baha’i, univerzity jižní Kalifornie. Je sekretářem duchovního shromáždění Baha’i v Los Angeles. Je členem správní rady v Ucla a mezináboženského kolektivu kanceláře primátora Los Angeles. Coby člen Baha’i propaguje jednotu celého lidstva, rovnost žen a mužů a jednotu mezi všemi vírami. Děkuji, pane Randy, že tu jste a sdílíte s námi hodnotné informace a děláte to, co děláte.

· Další je Ma Baljit Kaur, sekretářka Norco Gurdwara. Prominentní aktivistka podílející se na sdílení učení tradice sikh. Hraje zásadní roli v mezináboženských akcích a vztazích zde v jižní Kalifornii. Je silným hlasem pro ženy,

stojí za kulturní rozmanitostí, službou lidstvu a manifestacemi skrze mezináboženskou spolupráci pro zlepšení života komunity. Děkuji, vážená Ma Baljit Kaur Ji, že tu jste.

· Další je Ma Preeti Talwar, Soka Gakkai buddhistka. Coby součást Soka Gakkai mezinárodní buddhistické komunity sdílí, že každý člověk má odvahu, moudrost a soucit čelit a překonat jakékoli životní výzvy. Komunita prosazuje úctu k důstojnosti lidského života, propojenost ‚já‘ a prostředí a udržování mírové koexistence se všemi ostatními vírami.

· Ma Mukhtika Ananda, koordinátorka Nithyanandeshwara hinduistického chrámu Kailasy v Los Angeles je žákyně HDH Bhagavana Nithyanandy Paramashivam zaníceně věřící v tradiční sanatana hinduistickou dharmu a posílení, které díky ní může být sdíleno s lidstvem. Propaguje advaitský životní styl, jak ho sdílí Bhagavan (SPH), který vede k supervědomé evoluci lidstva a k mírové koexistenci všech komunit. Děkuji Ti, že jsi tady, sdílíš své myšlenky a že jsi součástí tohoto panelu a koordinuješ tento program.

· Účastník panelu pan Sri Khalid Naseem Ahmed, lídr muslimské komunity Ahmadiyya. Mirza Ghulam Ahmad založil muslimskou komunitu Ahmadiyya v roce 1889 jako oživení hnutí v rámci islámu, zdůrazňující jeho nezbytné učení míru, lásky, spravedlnosti a svátosti života. Komunita kategoricky odmítá terorismus a propaguje harmonické soužití komunit. Děkuji Vám, pane Khalide Naseem Ahmede za to, že jste tady a že děláte všechno to, co děláte.

Téma poselství o rovnosti pohlaví začíná zde.

· Dnešní téma pro diskusi panelu je ‚rovnost pohlaví – minulost, přítomnost a budoucnost.‘

· Sanatana hinduistická dharma, nejstarší přežívající civilizace na Zemi, hinduistická civilizace, manifestovala ‚rovnost pohlaví‘ a její jedinečnost.

· Pohlaví není jen o tom, co známe, tj. společensky přijímaný muž a žena.

· Védy (zdrojová svatá písma hinduismu) podrobně dokumentují existenci 11 různých pohlaví a 11 pohlaví lidí, nalézajících svůj nejvyšší potenciál a manifestujících všechny své možnosti a schopnosti.

· Takovýmto způsobem je pohlavní rovnost představena v sanatana hinduistické dharmě, hinduistické tradici, již od dávných věků! Všichni dostali díky hinduistickému ekosystému úžasnou vědu, metodologii a možnost.

· Hinduismus vytvořil a hinduistická civilizace manifestovala nádherný ekosystém, kde všech 11 pohlaví dosáhlo svých vrcholných možností a schopností.

· Dávám do záznamu rovnost pohlaví v minulosti, jak to bylo před tisíci a tisíci lety ve velké, osvícené, dávnověké, jediné přeživší a nejstarší civilizaci na Zemi – hinduistické civilizaci.

· Máme podrobný dokument o tom, jak můžeme všichni koexistovat, aniž bychom vzájemně porušovali svůj prostor a vytvářeli v sobě nejistotu, poskytovat si vzájemnou podporou bez komplikací a soutěžení a vzájemně se doplňovat.

· Takovým způsobem hinduismus praktikoval a manifestoval rovnost pohlaví. Dám vám příklad. Ženy mají ve své samotné DNA kapacitu a potřebné ukotvení, aby udržovaly ekosystém nebo rodinu nebo tým nebo komunitu pospolu. Ženy mají svoji vlastní intuitivní inteligenci v oblasti udržování něčeho velmi stabilním, pospolitým a funkčním. Takže hinduismus vytváří ekosystém pro každou ženu, aby manifestovala tuto možnost, tuto schopnost. Toto poznání je dokumentováno a předáváno z generace na generaci, jen skrze DNA.

· Hinduismus má skvělý a jedinečný styl ‚varnashrama dharmy‘. Chci, aby každý z vás pochopil, že naše varnashrama dharma hinduismu není o klasifikování lidských bytostí na vyšší nebo nižší na základě jejich zrození. Ne. Varnashrama dharma je přenos ‚poznání‘ skrze DNA, skrze samotnou biologii. Dává jedinečné místo všem varnas a všem ashramas. Vytváří ekosystém pro každý typ bytosti, aby vzkvétala.

· V moderní době lékařská věda dokazuje, že informace, poznání, může být dokumentováno ve vaší DNA, ve vaší samotné svalové paměti. Před tisíci let védští mistři a předci védské civilizace tuto pravdu znali! Věděli, že to může být předáno z generace na generaci a samo se to může rozvíjet, dokonce vyvinout na lepší úroveň. Může se to dokonce samo vylepšit. Tato věda formuje základ pro místo žen v hinduismu.

· Stejně tak muž má svou vlastní roli udržovat sílu vědomí. Každé pohlaví má něco jedinečného, čím může přispívat lidstvu. To, že každý z nich dosáhne svého vrcholného potenciálu a manifestuje své schopnosti, své možnosti, že slouží lidstvu tím nejlepším způsobem a zažívá naplnění, osvobození, mokshu, je účelem hinduistického ekosystému.

· Hinduismus je víc než jakékoli organizované náboženství. Je dokonce víc než jakékoli náboženství. Je víc než životní styl. Je to samotný ekosystém. Je to velmi vědomý ekosystém osvícení, který může předávat toto poznání z generace na generaci vylepšeným způsobem.

· Na každé úrovni se hinduismus, védská civilizace, zaměřuje na to, aby každý jednotlivec vzkvétal jedinečným způsobem, byl naplněn v osobní rovině a aby byl vysoce produktivní pro společnost nebo civilizaci nebo národ nebo komunitu, jejíž je součástí.

· Není náhoda, že hinduisté jsou nejvíce přispívající a nejbohatší etnickou menšinou nejen v USA nebo v Austrálii, ale téměř v každé zemi, kde se usadí. Hinduisté se rozšířili do celého světa, jsou v každé zemi, na každém území. Ale ve více než 100 zemích jsou nejbohatší, nejmírovější, šťastně koexistující etnická minorita s nejnižší kriminalitou. Mluvím o statistikách.

· Podle statistik z USA si hinduisté užívají všechny nejlepší věci, ať už jde o nejnižší podíl zločinnosti, nejméně drogově závislých, nejnižší rozvodovost, nejnižší podíl mentálních poruch a nejnižší procento hospitalizací. Hinduisté nemají žádný ‚gang‘, neexistuje žádné násilí ani mezi téměř 3 miliony hinduistů, kteří žijí v USA. Oblasti obydlené hinduisty jsou ty nejklidnější. Ať už jde o společenské vzdělání, které je užitečné pro život, kariéru, vydělávání peněz nebo duchovní vzdělání, nejvzdělanější jsou hinduisté.

· Hinduisté mají také mnoho výhod, jako je seskupení nejstabilnějších rodin. Není to náhoda, protože samotná hinduistická filozofie, hinduistický princip, je soustředěný na rovnost pohlaví. Všechny tyto výhody jsou proto, že pohlavní rovnost existovala v minulosti a to, co z ní zbylo, pokračuje v přítomnosti. Pohlavní rovnost je pro hinduisty životní styl dokonce i teď. Samozřejmě a jistě je to mnohem méně než v minulosti. Takže teď je čas, abychom ji oživili a vrátili se do budoucnosti.

· Snažím se vytvořit nový svět. Přineseme minulost zpět do budoucnosti tím nejúžasnějším způsobem, nejlepším způsobem pro lidstvo moderní doby. Všechny problémy, kterým moderní lidstvo čelí, mohou být jistě vyřešeny, když přivedeme principy z vědy védské tradice zpět k životu.

· Celé mé úsilí oživit tento národ Kailasa je přivést veškerou větší vědu, hodnoty, filozofie, principy pohlavní rovnosti dávnověké osvícené hinduistické civilizace zpět k životu a přenést úžasnou minulost do budoucnosti. Minulost byla úžasná na každé úrovni. Naštěstí minulost ještě pořád není mrtvá. Stále žije. Možná se snížila intenzita, možná jsme ztratili některé vědy. Ale neztratili jsme všechno.

· Dobrá zpráva je, že dokumenty a svatá písma jsou stále k dispozici a to poznání je stále v naší DNA a můžeme jej oživit.

· Skvělá zpráva je, že Kailasa ho začala oživovat pro budoucnost! Kailasa byla minulost, Kailasa je přítomnost, Kailase je naděje pro budoucnost.

· Shrnutí toho, co vám všem chci sdělit: skvělá Kailasa byla tou největší minulostí, naděje na oživení Kailasy je přítomnost a oživená Kailasa je budoucností pohlavní rovnosti.

· Všem vám děkuji, že jste tady.

· Všem vám žehnám.

· Všichni vyzařujme integritu, autentičnost, zodpovědnost, obohacování, způsobování, život v paramadvaitam, shuddhadvaita shaivam – stav, prostor, schopnosti, bytost, supervědomí a Kailasu Paramashivy – Paramashivoham. Óm Nithyananda Paramashivoham. Věčnou blaženost, Nithyananda.

· Děkuji, buďte blažení!

Zdroj: https://nithyanandapedia.org/wiki/November_07_2021

Zdroj Fb: https://www.facebook.com/srinithyananda.swami/posts/2101878546633800